Past Exhibition

  • Kaoru Hirano
  • aerosol
  • Kaeko Mizukoshi
  • DELIRIUM
  • Satoshi Uchiumi
  • into the color

Photo: Ken Kato

Top of Page
SHISEIDO GALLERY
  • Current Exhibition
  • Next Exhibition
  • Past Exhibition
  • Exhibition Schedule