Exhibition View

shiseido art egg 12

Yuma Tomiyasu Exhibition <Installation>

Yuma Tomiyasu
Yuma Tomiyasu

Koichi Sato Exhibition <Video>

Koichi Sato
Koichi Sato

Hanae Utamura Exhibition <Installation & Performance>

Hanae Utamura
Hanae Utamura

Photo by Ken KATO